نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست ترمی دروس دکتری رشته های آب و هواشناسی

دکترای آب و هواشناسی سینوپتیک                                                                  

 

ترم 1

ترم2

ترم3

انسان سیاست و آب و هوا / مشترک

مدل سازی آب و هوایی / مشترک (مجزا)

تحلیل سینوپتیک فرین های آب و هوایی / تخصصی

آب و هوای لایه مرزی / مشترک

موضوعات و روشهای نو در اقلیم/مشترک (مجزا)

مباحث ویژه رساله / تخصصی

روش های پیش بینی عددی آب و هوایی / تخصصی

رابطه متقابل آب و هوا و اقیانوس / مشترک

 

 

 

دکترای آب و هواشناسی کشاورزی                                                  

 

ترم 1

ترم2

ترم3

انسان سیاست و آب و هوا / مشترک

مدل سازی آب و هوایی / مشترک (مجزا)

تحلیل فرین های آب و هوایی در کشاورزی / تخصصی

آب و هوای لایه مرزی / مشترک

موضوعات و روشهای نو در اقلیم/مشترک (مجزا)

مباحث ویژه رساله / تخصصی

تغییرات آب و هوا و توسعه پایدار / تخصصی

رابطه متقابل آب و هوا و اقیانوس / مشترک

 

 

 

دکترای آب و هواشناسی شهری                                                    

 

ترم 1

ترم2

ترم3

انسان سیاست و آب و هوا / مشترک

مدل سازی آب و هوایی / مشترک (مجزا)

مخازرات آب و هوایی شهر/ تخصصی

آب و هوای لایه مرزی / مشترک

موضوعات و روشهای نو در اقلیم/مشترک (مجزا)

مباحث ویژه رساله / تخصصی

تغییرات آب و هوا و شهر پایدار / تخصصی

رابطه متقابل آب و هوا و اقیانوس / مشترک

 

 

 

دکترای آب و هواشناسی دیرینه                                                    

 

ترم 1

ترم2

ترم3

انسان سیاست و آب و هوا / مشترک

مدل سازی آب و هوایی / مشترک (مجزا)

روش های آزمایشگاهی آب و هواشناسی دیرینه / تخصصی

آب و هوای لایه مرزی / مشترک

موضوعات و روشهای نو در اقلیم/مشترک (مجزا)

مباحث ویژه رساله / تخصصی

آب و هواشناسی دیرینه / تخصصی

رابطه متقابل آب و هوا و اقیانوس / مشترک

 

 

 

دکترای آب و هواشناسی ماهواره ای                                                 

 

ترم 1

ترم2

ترم3

انسان سیاست و آب و هوا / مشترک

مدل سازی آب و هوایی / مشترک (مجزا)

سنجش تز دور ابر و سیستم های جوی/ تخصصی

آب و هوای لایه مرزی / مشترک

موضوعات و روشهای نو در اقلیم/مشترک (مجزا)

مباحث ویژه رساله / تخصصی

تصاویر حرارتی و مایکروویو../ تخصصی

رابطه متقابل آب و هوا و اقیانوس / مشترک

 

 

 

دکترای تغییرات اقلیمی                                             

 

ترم 1

ترم2

ترم3

انسان سیاست و آب و هوا / مشترک

مدل سازی آب و هوایی / مشترک (مجزا)

روش های پیشرفته تحلیل تغییرات آب و هوایی / تخصصی

آب و هوای لایه مرزی / مشترک

موضوعات و روشهای نو در اقلیم/مشترک (مجزا)

مباحث ویژه رساله / تخصصی

تغییرات آب و هوا و توسعه پایدار / تخصصی

رابطه متقابل آب و هوا و اقیانوس / مشترک