نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

كارگاه GIS و سنجش از دور

 اين كارگاه جهت ارائه خدمات آموزشي و فراهم سازي زمينه‌هاي پژوهشي در موضوعات مربوط به GIS، كارتوگرافي رقومي، سنجش از دور ايجاد شده است. در حال حاضر اين كارگاه مجهز به سخت افزار و نرم‌افزارهاي متداول در زمينه هاي فوق مي باشد و دانشجويان مقاطع مختلف گروههاي جغرافياي طبيعي، كارتوگرافي و جغرافياي انساني در قالب دو كارگاه از آن استفاده مي نمايند.