نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

كارگاه فتوگرامتري و تفسير عكسهاي هوايي

كارگاه فتوگرامتري و تفسير عكسهاي هوايي در راستاي ارائه خدمات آموزشي و فراهم ساختن زمينه هاي پژوهشي در موضوعات مربوط به فتوگرامتري، كاربرد عكسهاي هوايي و ماهواره اي، فتوژئولوژي، تهيه نقشه هاي ژئوموفولوژي و نقشه هاي كاربري زمين و ساير نقشه هاي موضوعي ايجاد شده است. در حال حاضر اين كارگاه مجهز به انواع سيستم هاي استرئوسكپي از جمله استرئوسكپ هاي روميزي و ميله هاي استرئوميكرومتر به اضافه استرئوسكپ آموزشي Zoom و امكانات كمك آموزشي نظير ويدئو پروژكتور مي باشد. تجهيزات فتوگرامتري اين كارگاه شامل دستگاههاي تبديل آنالوگ، دستگاه نيمه تحليلي و Soft Copy مي باشد.در كنار تجهيزات فوق عكسهاي هوايي در مقياس هاي مختلف و سري كامل عكسهاي هوايي ايران متعلق به سال 1335 با مقياس 1:55000 در آرشيو اين مجموعه نگهداري مي گردد.اين كارگاه براي استفاده اساتيد و دانشجويان رشته هاي كارتوگرافي و سنجش از دور، جغرافياي انساني و جغرافياي طبيعي در سه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي راه اندازي شده است.