نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

كارگاه آموزشي روش تحقيق: پروپوزال نويسي

 

باسلام و احترام

به پيوست تصوير نامه شماره 2322/135 مورخ 14/07/1394 رئيس محترم موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي موضوع فراخوان برگزاري كارگاه تخصصي يك روزه با عنوان " كارگاه آموزشي روش تحقيق: پروپوزال نويسي" با هدف تقويت كيفي پژوهش هاي دانشگاهي جهت استحضار ارسال ميگردد. با عنايت به محور مندرج در نامه فوق خواهشمنداست دستور فرمائيد ضمن اطلاع رساني شايسته به اساتيد و اعضاي محترم هيئت علمي جديدالاستخدام، دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري گروه هاي آموزشي و پژوهشي در رشته هاي علوم انساني اقدام مقتضي معمول و نتيجه را به اين اداره كل منعكس فرمائيد.باتشكر

پیوست