نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

كارگاه آموزشي روش تحقيق ،پروپوزال نويسي

به پيوست تصوير نامه شماره 3408/135 مورخ 23/09/93 موسسه پژوهش وبرنامه ريزي آموزش عالي وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري در خصوص برگزاري" كارگاه آموزشي روش تحقيق ،پروپوزال نويسي  " ويژه اساتيد ودانشجويان رشته هاي علوم انساني جهت استحضارارسال مي گردد.

پیوست 1

پیوست 2

پیوست 3