نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قطب های علمی

قطب علمی دانشکده جغرافیا:

درباره قطبهاى علمى:
قطبهای علمی (Centers Of Excellence ) در دهه های اخير توسط مجامع علمی در جهان ايجاد شده و توسعه يافته است و اهداف عمده آنها عبارتند از: ايجاد رقابت سالم، نوآوری، ارتقای کيفيت و توليد دانش فنی. انتظار می رود از رهگذر ايجاد قطبهای علمی سطح آموزش و پژوهش در کل کشور ارتقا يابد و برای حل مسائل و معضلات اساسی کشور از طريق رشد و فناوری چاره جويی شود.
1- قطب علمی مطالعات و برنامه ریزی روستایی
2- قطب علمی مطالعات محیط طبیعی