نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه كليه دانشجويان دوره كارشناسي نامه بنياد ملي نخبگان جهت اطلاع و رويت

با سلام واحترام،

به پيوست نامه شماره ۷۹۲۶۳/۱۵ مورخ01/03/95 بنياد ملي نخبگان ارسال مي‌گردد. با عنايت به اينكه شناسايي دانشجويان صاحب استعداد برتر از طريق سامانه ثريا ميسر مي‌باشد، خواهشمند است دستور فرماييد به نحو مقتضي به دانشجويان شاغل به تحصيل در كليه مقاطع كه در سنوات مجاز تحصيل مي‌باشند اطلاع رساني گردد تا در فرصت تعيين شده (دانشجويان فعلي حداكثر تا تاريخ10/04/1395 و دانشجويان جديدالورود حداكثر تا تاريخ 1395/07/10)  نسبت به بارگذاري و بروز رساني مدارك خود در سامانه ثريا به آدرس: http://soraya.bmn.ir اقدام نمايند. خواهشمند است ضمن تاكيد بر مطالعه دقيق مفاد نامه مذكور توسط كارشناسان ذيربط ترتيبي اتخاذ فرماييد  تا به صورت همزمان، كارشناسان معين استعداد درخشان/ كارشناسان پژوهشي / رئيس اداره خدمات آموزشي پرديس/ دانشكده با شناسه كاربري كه قبلا در اختيار آنان قرار گرفته است، نسبت به راستي آزمايي مدارك آموزشي و پژوهشي دانشجو در سامانه ثريا اقدام نموده و سپس با توجه به ظرفيت تخصيص يافته به هر يك از پرديس / دانشكده‌ها (جدول پيوست) ، منتخبين (دانشجويان فعلي) حداكثر تا تاريخ 20/04/1395 و دانشجويان جديدالورود تا تاريخ20/07/1395 به اين اداره كل اعلام گردد.

لازم به ذكر است كليه دانشجويان متقاضي از جمله دانشجوياني كه در سال‌هاي قبل نيز در ليست مشمولين دريافت تسهيلات بنياد بوده‌اند در صورت داشتن شرايط برتر و تاييد پرديس / دانشكده مي‌توانند جزو منتخبين سال ۹۵ نيز قرار گيرند. بنابراين مسووليت راستي آزمايي سوابق آموزشي و پژوهشي دانشجويان متقاضي اين تسهيلات به عهده آن پرديس / دانشكده / مركز / موسسه مي‌باشد.

خاطر نشان مي‌سازد ظرفيت تعيين شده براي هر يك از پرديس / دانشكده‌ها شامل دانشجويان مستعد جديد الورود نيز مي‌باشد و لازم است طبق صلاحديد آن پرديس / دانشكده درصدي از ظرفيت مذكور به دانشجويان جديد الورود تخصيص يابد.

پیوست 1

پیوست 2

پیوست 3