نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح هاي پژوهشي بنیادی اجرا شده اعضای هیئت علمی گروه جغرافیای طبیعی

 

 

 

ردیف

عنوان طرح

مجري

1

بررسي كارايي مدل پليتر در مشخص كردن مناطق مرفوديناميك ايران(مطالعه موردي: البرز مركزي بين محور هراز- چالوس از ساحل خزر تا حوزه مسيله)

دكتر جمشيد جداري عيوضي

2

هيدروژئومورفولوژي شهرستان كاشان و اثرات آن در امايش سرزمين

دكتر فرج اله محمودي

3

نوسانات دوره اي سطح درياچه اروميه واثرات محيطي آن

دكتر جمشيد عيوضي

4

بررسي مسائل كشت فندق و اثرات اقتصادي آن در خانوارهاي روستايي منطقه اشكورات(رودسر)

دکتر کردوانی

5

استفاده از منابع آب در توسعه كشاورزي منطقه قير و گازرين

دکتر کردوانی

6

آمايش سرزمين در قلمرو ژئومورفولوژي (حوضه آبريز قشلاق)

دكتر فرج اله محمودي

7

ژئومورفولوژي منطقه كاشان(با تاكيد بر نقشه ژئومورفولوژي–مقياس 1:250000)

دكتر جمشيد عيوضي

8

ژئومورفولوژي چهارگوش اراك بر پايه نقشه ژئومورفولوژي 1:250000

دكتر خديجه اسديان

9

مطالعه فرايندهاي ژئومورفولوژي نواحي خشك و اثر آن بر عمران ناحيه اي در چاله سيرجان

دكتر مجتبي يماني

10

ژئومورفولوزي يخچالهاي زردكوه بختياري (بررسي قلمرو يخرفتها و سيركهاي يخچالي )

دكتر مجتبي يماني

11

بررسي تغييرات اشكال ناهمواري دشت لوت طي پنجاه سال گذشته

دكتر ابراهيم مقيمي

12

ارتباط خشكساليهاي اقليمي و كشت گندم ديم در استان ايلام

دكتر قاسم عزيزي

13

اندازه گيري حركت ساليانه يخچالهاي علم كوه

دكتر مجتبي يماني

14

ارتباط پارامترهاي ژئومورفولوژيكي در تكامل پيچان رودهاي بخش شرقي جلگه ساحلي مازندران

دكتر مجتبي يماني

15

بررسي شواهد زئومورفولوژيكي تحولات اقليمي در حوضه مسيله

دكتر مجتبي يماني

16

پهنه بندي اقليمي شمالغرب ايران با روش لتين اسكي با استفاده از GIS

دكتر قاسم عزيزي

17

بررسي سينوپتيكي يخبندانهاي فراگير بهاري در غرب ايران

دكتر قاسم عزيزي

18

مطالعه فرايندهاي ژئومورفولوزيك و اثر آن بر عمران ناحيه اي در چاله سيرجان

دكتر مجتبي يماني

19

ارتباط قطر ذرات ماسه و سرعتهاي آستانه باد

دكتر مجتبي يماني

20

تحليل همديدي موج سرمای شدید دي ماه 1386 ایران

دکتر قاسم عزیزی

21

تحول ژئومورفولوژي مخروط افكنه جاجرود(ورامين)

دکتر مهران مقصودی

22

بررسی اشکال ناهمواری یخچالی کواترنر در دره شهرستانک

دکتر مجتبی یمانی

23

تحلیل همدیدی برفهای سنگین 50 ساله اخیر سواحل (مطالعه موردی: استان گیلان) جنوبی دریای خزر

دکتر فرامرز خوش اخلاق

24

فرم و فرایند روی مخروط آتشفشان دماوند

دکتر ابراهیم مقیمی

25

بررسی نقش نو زمین ساخت در مورفولوژی و تغيیرات بستر و شکل گیری پادگانه های رودخانه ای با استفاده از عکسهای هوایی و ماهواره اي (مطالعه موردی رودخانه گیلانغرب)

دکتر منصور جعفر بیگلو

26

بررسی و شناسایی اشکال ژئومورفولوژیکی ناشی از ویژگیهای اکولوژیکی و فرسایش بادی در غرب دشت لوت (شرق شهداد)

دکتر مهران مقصودی

27

مدل های وایازی اقلیمی – کشاورزی، پنبه

دکتر سعید بازگیر

28

مدلسازي بارش-رواناب در حوضه­هاي فاقد آمار با مدل GIUH و HEC-HMS و فناوري­هاي GIS و RS (مطالعه موردي: حوضه آبريز قمرود)

دکتر سید موسی حسینی

29

تحلیل همدیدی برفهای سنگین 50 ساله اخیر سواحل جنوبی دریای خزر (مطالعه موردی : استان گیلان)

دکتر فرامرز خوش اخلاق

30

مدیریت  فرسایش حوضه آبخیز رودخانه شورفدامی(شهرستان داراب- استان فارس) با استفاده از مدل آنتروپی (Entropy)

دکتر ابراهیم مقیمی

31

بررسی چرخه های سالیانه و روند بارش در غرب ایران با استفاده از تحلیل طیفی زمان-فركانس

دکتر حسین محمدی

32

بررسی اثرات شرایط اقلیمی بر بیماریهای تنفسی با تأکید بر آسم و برونشیت  در شهر تهران

دکتر حسین محمدی

33

رخداد خشکسالي و ارتباط آن با  الگوهاي گردشي جو بر اساس تحليل خوشه اي(مطالعه موردي: استان فارس)

دکتر حسین محمدی

34

پهنه بندي و مدیریت خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل آنتروپی نمونه موردي: تاقدیس نسار استان کرمانشاه

دکتر ابراهیم مقیمی

35

بررسی اشکال ناهمواری يخچالی کواترنر در دره شهرستانک

دکتر مجتبی یمانی

36

تأثیر وزش همگرای بادها در مورفولوژی و استقرار ریگ های پیرامون دشت کویر

دکتر مجتبی یمانی

37

میزان بالاآمدگی ساحل شرقی تنگه هرمز از طریق تعیین سن پادگانه های کواترنری

دکتر مجتبی یمانی

38

بررسی ژئومورفولوژی مناطق خشک با تأکید بر عوارض حوضه‌های آبریز مسیله و حوض سلطان

دکتر مهران مقصودی

39

تحليل موجهاي سرما در زمستان 1386 ایران

دکتر قاسم عزیزی

40

بررسی شواهد دوره های یخچالی و تغییرات مرزهای مورفوکلیماتیکی و مورفودینامیکی کواترنری در زاگرس شمال غربی (مطالعه موردی: تاقدیس قلاجه)

دکتر علی اکبر شمسی پور

41

زمینه هاي نظري و کاربردي داده کاوي و کشف دانش در مدل سازي اقلیمی

دکتر مصطفی کریمی احمدآباد

42

بررسی معماری همساز با اقلیم در شهر شیراز با هدف بهینه سازی مصرف انرژی

دکتر حسین محمدی

43

گسل خوردگي فعال و تغييرشكل لندفرمهاي كواترنري مرتبط با گسل نايين

دکتر ابوالقاسم گورابی