نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ضوابط عمومی کتابخانه

 ساعات کار کتابخانه :

کتابخانه درطول هفته درروزهای شنبه تاپنجشنبه درساعات زیربازاست:

 1. بخش امانت از ساعت 8 صبح  لغايت 18 بعدازظهر
 2. بخش مرجع و نشريات از ساعت 8 صبح لغايت 18 بعد از ظهر
 3. بخش پايان نامه ها از ساعت 8 صبح لغايت 30/15 بعد از ظهر
 4. تالار قرائت از ساعت 8 صبح لغايت 18 بعد از ظهر
 5. روزهای پنجشنبه 8 الی13

 

 مقررات امانت كتاب :

 • دانشجويان دوره دكتري تخصصي، 10 جلد (كتابخانه مركزي 3، كتابخانه دانشكده 5 و بين كتابخانه اي 2 جلد)  بهمدت حداکثر 4 هفته.  
 • دانشجويان كارشناسي ارشد 9 جلد (كتابخانه مركزي2، كتابخانه دانشكده 5 و  بينكتابخانهاي 2 جلد) حداکثربهمدت 3 هفته
 • دانشجويان دوره كارشناسي 7 جلد (كتابخانه مركزي 2، كتابخانه دانشكده 3و  بينكتابخانهاي 2 جلد) حداکثربه مدت 2 هفته  
 • اساتیددانشکده 10 جلد (كتابخانه مركزي 2، كتابخانه دانشكده 6 و  بينكتابخانهاي 2 جلد)  به مدت حداکثر 4 هفته  
 • کارکنان دانشکده 6 جلد (كتابخانه مركزي2،كتابخانه دانشكده 2 و بين كتابخانهاي 2)  حداکثربه مدت 2 هفته

 

جريمه دير كرد كتاب :

     براي هر روز تاخير مبلغ 500 ريال جريمه دير كرد (تا 5 روز بدون احتساب تعطيلات) و پس از آن به ازاي هر روز تاخير 1000 ريال دریافت می گردد.افراد مشمول تاخیر تا زمان پرداخت مبلغ جريمه از امانت  کتاب محروم خواهدبود.   درصورت تكرارديركرد (بيش  ازسهنوبت) امانت گيرنده علاوه برجريمه ديركرد،بمدت يك نيمسال تحصيلي نیز از عضويت در كتابخانه محروم خواهد شد. در صورت تكرار دیر کرد،عضويت فرد باطل مي‌گردد و مراتب به اطلاع ساير كتابخانه هاي دانشگاه نیز خواهد رسيد.

جبران خسارت وارد شده به کتاب :

مسئوليت حفظ و نگهداري كتب و ساير مواد به امانت گرفته شده از هر جهت به عهده امانت گيرنده است.

امانت گيرندگان و استفاده كنندگان از منابع كتابخانه­اي در صورت آسيب رساندن و مخدوش كردن مطالب و مفقود كردن آنها يا حذف هر نوع اطلاع از روي منابع (به صورت پاره كردن، خط زدن، جدا كردن اوراق و تصاوير منابع نوشتاري و يا حذف كردن اطلاعات از روي نوارهاي تصويري صوتي و نرم افزارهاي رايانه اي) ملزم به جبران خسارت بر اساس نظر مسئول كتابخانه و کارشناس مربوطه مي باشند.

چنانچه عضو نتواند عين مواد امانتي را عودت دهد، موظف است عين كتاب را خريداري و به كتابخانه بازگردانده و جريمه دير كرد را نيز بپردازد. در صورتي كه كتاب ناياب باشد و امكان خريداري آن نباشد، امانت گيرنده مكلف است از كتابخانه هاي ديگر كتاب را تهيه و پس از آماده نمودن (كپي و صحافي)، آنرابهكتابخانهتحويلدادهوعلاوهبرپرداختجريمهديركردباتشخيصمسئولكتابخانهمبلغي را نيز بعنوان خسارت وارده بپردازد. در نهايت چنانچه تهيه كتاب به هر دليلي مقدور نباشد بهاي كتاب با توجه به کمیاب بودن تا دو برابر قيمت روز آن محاسبه و از امانت گيرنده دريافت مي شود. هزينه هاي مربوط به فهرست نويسي آماده سازي و غيره نيز حسب نظر كتابخانه از وي دريافت مي گردد.

در صورتي كه عضو بدون اجازه و انجام تشريفات لازم منابع كتابخانه اي را به هر طريق يا عنوان از كتابخانه يا آرشيو خارج كند، مراتب در پرونده اداري يا تحصيلي وي درج خواهد شد و كارت عضويت وي نيز باطل مي گردد. در موارد ضروري علاوه بر لغو عضويت اقدامات قانوني نيز بعمل خواهد آمد.

 

مقررات عمومی و آیین نامه انضباطی :

   به منظور حفظ منزلت كتاب و كتابخانه كليه اعضاه موظف هستند در محيط كتابخانه موارد زير را رعايت نمايند.

 • حفظ نظم و انضباط و سكوت در محيط كتابخانه مورد انتظار بوده و لازم است مراجعان از انجام كارهايي از قبيل تردد بي مورد در تالارها، راهروها،سالنها،ايجادسروصدای مختلف اکیدا" بپرهيزند.
 • عدم استفاده ازَ كارت ديگران و يا دادن كارت خود به ديگران جهت استفاده. ارائه خدمات فقط با كارت شناسايي معتبر و اصل كارت صورت ميگيرد.
 • مطلع نمودن كتابداران (كتابخانه) در صورت كمبود و يا نبود منابع مورد درخواست.
 • عدم خروج غيرقانوني (بدون هماهنگي) منابع كتابخانه
 • استفاده از کامپیوترهای کتابخانه فقط جهت جستجوی منابع کتابخانه ای و پایگاههای اطلاعاتی است. لذا مقتضی است برای سایر موارد از مرکز کامپیوتر دانشکده در طبقات پنجم و ششم ساختمان شماره 2 استفاده گردد.