نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتری ژئومورفولوژی

دوره دکتری: ژئومورفولوژی

گرایش  مدیریت محیطی مخاطرات  ژئومورفولوژیک و نظری

1ـ دروس پایه مشترک

کد درس

نام درس

استاد

1

روش شناسی تحلیلی در ژئومورفولوژی

ژئومورفولوگ

2

اندیشه های نظری در تحول چهره زمین

ژئومورفولوگ

3

ژئومورفولوژی کواترنر ایران

ژئومورفولوگ

     
     
 

 

2ـ دروس تخصصی  گرایش نظری

کد درس

نام درس

پیش نیاز

استاد

1

مدل و مدل سازی در ژئومورفولوژی

ندارد

ژئومورفولوگ

2

ژئومورفومتری

ندارد

ژئومورفولوگ

3

سنجش از دور و تکنیک های تحلیل رقومی راداری در ژئومورفولوژی

ندارد

سنجش از دور

4

ژئومورفولوژی رودخانه ای (با تأکید بر ایران)

ندارد

ژئومورفولوگ

5

ژئومورفولوژی کارست (با تأکید بر ایران)

ندارد

ژئومورفولوگ

6

هندسه فضایی و ژئومورفولوژی

ندارد

ژئومورفولوگ

7

مورفوتکتونیک

ندارد

ژئومورفولوگ

8

انسان شناسی و محیط

دارد

جغرافیدان

9

امتحان جامع

 

 

10

پایان نامه

 

 

 

3ـ دروس تخصصی  گرایش مدیریت محیطی

کد درس

نام درس

پیش نیاز

استاد

1

ژئومورفولوژی و مدیریت مناطق خشک و بیابانی

ندارد

ژئومورفولوگ

2

ژئومورفولوژی و مدیریت مناطق ساحلی و کوهستانی

ندارد

ژئومورفولوگ

3

ژئومورفولوژی و مدیریت مناطق کارستی

ندارد

ژئومورفولوگ

4

ژئومورفولوژی و مدیریت مناطق یخچالی و جنب یخچالی

ندارد

ژئومورفولوگ

5

ژئومورفولوژی شهری (با تأکید بر ایران)

ندارد

ژئومورفولوگ

6

ژئومورفولوژی در ارزیابی های محوطه های توریستی

ندارد

ژئومورفولوگ

7

سنجش از دور و تکنیک های تحلیل رقومی راداری در ژئومورفولوژی و مدیریت محیط

ندارد

سنجش از دور

8

انسان شناسی و محیط

دارد

جغرافیدان

9

امتحان جامع

 

 

10

پایان نامه

 

 

 

 

4ـ دروس تخصصی  گرایش مخاطرات ژئومورفولوژیک

کد درس

نام درس

پیش نیاز

استاد

1

ژئومورفولوژی و دفاع غیر عامل

ندارد

ژئومورفولوگ مشترک با دفاع غیرعامل

2

ژئومورفولوژی و مخاطرات دامنه ها

ندارد

ژئومورفولوگ

3

ژئومورفولوژی و مخاطرات فرایندهای بادی

ندارد

ژئومورفولوگ

4

مخاطرات رودخانه ها و مسیل های شهری و روستایی

ندارد

ژئومورفولوگ

5

مخاطرات با فرایندهای کاتاستروفیک

ندارد

ژئومورفولوگ ـ اقلیم شناس

6

سنجش از دور و تکنیک های تحلیل رقومی راداری و تغییرات محیط

ندارد

سنجش از دور

7

ژئومورفولوپزی در ارزیابی مخاطرات زمین

 

ژئومورفولوگ

8

روش های ژئومورفیک در شناخت تغییرات محیط

ندارد

ژئومورفولوگ

9

انسان شناسی و محیط

دارد

جغرافیدان

10

امتحان جامع

 

 

11

پایان نامه