نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دستورالعمل ثبت نام سازمان سنجش آموزش كشور مربوط به پذيرفته شدگان مقاطع؛ كارشناسي پيوسته و دكتري عمومي (حرفه‌اي) دامپزشكي آزمون سراسري سال ۱۳۹۵

باسلام (آني)

پيرو نامه شماره ۱۷۳۰۶۷/پ/۱۲۲ مورخ ۳۱/‏۰۶/‏۱۳۹۵‬ به پيوست دستورالعمل ثبت نام شماره ۳۷۴۱۰/ س مورخ ۲۹/‏۰۶/‏۱۳۹۵‬ سازمان سنجش آموزش كشور مربوط به پذيرفته شدگان مقاطع؛ كارشناسي پيوسته و دكتري عمومي (حرفه‌اي) دامپزشكي آزمون سراسري سال ۱۳۹۵ و ضمائم مربوط به شرح ذيل ارسال مي‌گردد. به استحضار مي‌رساند؛ ثبت نام الكترونيكي پذيرفته شدگان مذكور براساس مقررات مندرج در دستورالعمل فوق و دستورالعمل دانشگاه تهران براساس اطلاعيه و تقويم ابلاغ شده در سامانه پذيرش دانشجويان ورودي جديد ( reg.ut.ac.ir ) بايد انجام شود. در ضمن حضور شخص پذيرفته شده جهت تشخيص و تطبيق هويت و ارائه مدارك و دريافت كارت دانشجويي در موعد مقرر الزامي است.

زمان ثبت نام پذيرفته شدگان قطعي، نيمه متمركز پرديس هنرهاي زيبا - بيوتكنولوژي پرديس علوم و دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي نيز پس از اعلام اسامي توسط سازمان متعاقباً اعلام خواهد شد.

ضمايم:

۱- تصوير صفحات: ۱ الي ۷ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ دفترچه شماره ۱ سازمان سنجش كشور (۱۰ برگ مقررات و راهنمايي ثبت نام داوطلبان در آزمون و مقررات نظام وظيفه)

۲- برگ راهنماي ثبت نام پذيرفته شدگان و توصيه‌هاي مهم ثبت نام (در سامانه ثبت نام reg.ut.ac.ir ثبت مي‌گردد)

۳- جداول مربوط:

۱-۳- شهريه دوره: نوبت دوم دكتري عمومي دامپزشكي و روزانه شهريه پرداز پرديس بين المللي كيش (شماره ۱)

۲-۳- نشاني هاوشماره هاي تماس محل قبولي پذيرفته شدگان (پرديس‌ها و دانشكده‌ها) براي ثبت نام حضوري. (شماره ۲)

فرم‌هاي ثبت نام:

الف: (الكترونيكي): (در سامانه ثبت نام به صورت الكترونيكي تكميل مي‌شود)

۱- فرم‌هاي تعهد آموزش رايگان وتعهدنامه ثبت نام سهميه‌هاي مختلف (ط و ع)

۲- فرم تعهد نامه ثبت نام براي پذيرفته شدگان دوره نوبت دوم (شبانه) دكتري عمومي دامپزشكي (س)

۳- فرم تعهد نامه دارندگان مدرك كارداني (فرم شماره ۱۳ سازمان سنجش آموزش كشور) با شماره ۲۵ در سامانه قرار داده شده است.

۴- فرم شماره ۱۸ سازمان سنجش آموزش كشور براي ثبت مشخصات داوطلبان افغاني و عراقي (در سامانه با شماره ۲۹ قرار داده شده است)

۵- فرم مرامنامه انضباطي دانشجويان دانشگاه (در سامانه قرار داده شده است)

۶- فرم تعهد نامه مالي دكتري عمومي دامپزشكي (بايد به تأييد دفتر اسناد رسمي برسد و در هنگام ثبت نام حضوري تحويل شود.)

۷- فرم مراحل ثبت نام (به صورت دستي در هنگام ارائه مدارك تحصيلي در محل پرديس / دانشكده قبولي تكميل مي‌شود.)

ب: حضوري (در اداره آموزش توسط افراد مربوط به صورت حضوري تكميل مي‌شود)

۸- فرم تعهد نامه ثبت نام روزانه - شهريه پرداز پرديس بين المللي كيش (فرم شماره ص)

۹- فرم گواهي قبولي و ثبت نام در آزمون سراسري (شماره ۱)

۱۰- فرم درخواست ترخيص پذيرفته شده مشمول در حال خدمت از خدمت نظام وظيفه و نامه مربوط

(شماره ۳و۴)

خواهشمند است دستور فرمايند با توجه به دستورالعمل سازمان سنجش آموزش كشور و مطالعه كليه فرم‌ها و برگ‌هاي پيوست آن و راهنماي ثبت نام و برگ توصيه‌هاي مهم، ثبت نام حضوري پذيرفته شدگان مذكور به دقت انجام و موارد خواسته شده طبق تاريخ ذكر شده به موقع به اين اداره كل اعلام شود.فرم ها