نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حكم انتصاب جناب آقاي عباس اسلامی به سمت رياست كتابخانه دانشكده جغرافيای دانشگاه تهران

بنا به پيشنهاد رئيس محترم دانشكده جغرافيای دانشگاه تهران و از سوی مدير كل محترم منابع انساني و امور رفاهي دانشگاه، آقای عباس اسلامی کارشناس ارشد دانشکده جغرافیا از تاریخ 10/9/1394 به مدت دو سال به سمت ریاست کتابخانه دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران منصوب شدند.