نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور جناب آقاي دكتر پور محمدي معاون محترم برنامه ريزي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در دانشكده جغرافيا

جناب آقاي دكتر پور محمدي معاون محترم برنامه ريزي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در  روز دوشنبه  1393/11/6  از ساعت 10 تا 12 در دانشكده جغرافيا حضور يافتند و در جلسه شوراي عمومي دانشكده با اعضاي هيات علمي دانشكده در خصوص وضعيت آمايش سرزمين و جايگاه جغرافيا در  اين زمينه به بحث و گفتگو پرداختند. در اين جلسه ابتدا آقاي دكتر پورمحمدي  گزارشي در باره وضعيت آمايش سرزمين  و تهديدها و فرصت هاي موجود در اين زمينه ارائه نمودند. در ادامه برخي از اعضاي هيات علمي  دانشكده مباحثي در اين زمينه مطرح كرده و پيشنهاداتي براي تقويت همكاريهاي علمي و پژوهشي  دانشكده جغرافيا با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در زمينه آمايش سرزمين ارائه دادند. در نهايت مقرر شد، پيگيريهاي لازم براي ارتقاء جايگاه رشته جغرافيا  در  زمينه آمايش  و روابط فيمابين دانشكده جغرافيا با اين سازمان  معمول شود.