نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جشنواره آموزشي پژوهشي جايزه ملي ايثار - سال 1395

باسلام

احتراماً با گراميداشت ياد و خاطره شهيدان گرانقدر و امام شهيدان (ره) و با عنايت به برگزاري" جشنواره آموزشي پژوهشي جايزه ملي ايثار" در اسفند ماه ۱۳۹۵ با مشاركت وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامي و بنياد شهيد و امور ايثارگران، به پيوست دستور العمل، تقاضا نامه ثبت نام (فرم شماره ۱)، فرم ارزشيابي مربوط (فرم شماره ۲) و فرم صورتجلسه كميته اجرايي جشنواره (فرم شماره ۳) تقديم مي‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن اطلاع رساني مطلوب و فراگير به دانشجويان معزز شاهد و ايثارگر كليه مقاطع تحصيلي، متقاضيان براي دريافت تقاضا نامه ثبت نام (فرم شماره يك) از وب سايت اداره كل امور دانشجويان و كاركنان شاهد و ايثارگر دانشگاه تهران به نشاني http://shahed.ut.ac.ir مراجعه فرمايند و ترتيبي اتخاذ گردد تا بر اساس مفاد دستور العمل، انتخاب و معرفي دانشجويان شاهد و ايثارگر شركت كننده در جشنواره آموزشي پژوهشي جايزه ملي ايثار در صورت دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دستورالعمل مذكور، تقاضانامه ثبت نام به دقت تكميل شده به همراه كليه مدارك و مستندات مربوط حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ از دانشجويان متقاضي دريافت و متعاقباً با تشكيل جلسه كميته اجرايي مربوط با تركيب: رئيس پرديس / دانشكده / مركز / مؤسسه به عنوان رئيس كميته، معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي، معاون پژوهشي و مدير دفتر امور شاهد و ايثارگر پرديس / دانشكده (براي پرديس / دانشكده‌هاي داراي دفتر امور شاهد و ايثارگر)، ضمن بررسي تقاضا نامه‌هاي دريافتي از دانشجويان، در هر مقطع تحصيلي صرفاً يك نفر را كه بيشترين امتياز را كسب نموده است در قالب فرم ارزشيابي شركت كنندگان (فرم شماره ۲) به همراه مدارك و مستندات مربوط حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ صرفاً از طريق سامانه اتوماسيون اداري و به همراه صورتجلسه مربوط (فرم شماره ۳) به اين اداره كل معرفي نمايند.

تأكيد مي‌گردد با عنايت به محدوديت برنامه زماني تنظيم شده، تاريخ‌هاي مذكور قطعي و غيرقابل تمديد بوده و به نامه‌ها، فرم‌ها و يا هرگونه مداركي كه پس از مهلت مقرر ارسال شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

فایل مربوطه