نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جدول برنامه كارگاه آموزشي مهارت هاي زندگي ويژه "وروديهاي سال 1393 "مقاطع كارشناسي و دكتري عمومي دامپزشكي(نيمسال2-94-1393)

با سلام                                                        ( فوري)

     احتراما"پيرو مصوبات جلسه مورخ 27/11/1393 شوراي راهبري و سياست گذاري بهداشت روان دانشگاهيان و  جلسه مورخ 30/10/1393 شوراي آموزشي دانشگاه به پيوست تصوير نامه شماره 6108/135 مورخ  19/1/1394 مركز مشاوره دانشگاه تهران و جدول برنامه '' كارگاه آموزشي مهارت هاي زندگي '' و پرديس ها و دانشكده ها و اطلاعيه مركز و  ضمايم مربوط ارسال مي گردد .

موارد ذيل را به استحضار مي رساند ؛

1- كارگاه آموزشي مهارت هاي زندگي ويژه دانشجويان مقطع كارشناسي پيوسته و دكتري عمومي دامپزشكي ( روزانه - شبانه ) ورودي سال 1393 مي باشد .

2- گذراندن كارگاه مذكور براي كليه دانشجويان مقاطع مذكور الزامي است .

3-دانشجويان مذكور موظف هستند در كاربرگ تعيين شده طبق شماره رديف مربوط به آن پرديس /دانشكده  ، زمان كارگاه را  انتخاب و اطلاعات لازم و نام و شماره دانشجويي خود را در آن ثبت و بلافاصله به رئيس / مدير محترم اداره آموزش آن پرديس / دانشكده تحويل دهند .

4- پس از گذراندن كارگاه مذكور و تاييد مدرس مربوط ، توسط مركز مشاوره دانشگاه گواهي به نام دانشجو صادر و در كارنامه وي نيز به نحو مقتضي درج خواهد شد .

5- با توجه به الزامي بودن گذراندن اين كارگاه براي همه دانشجويان ورودي سال 1393 مقاطع كارشناسي و دكتري عمومي دامپزشكي، در صورت عدم گذراندن كارگاه فوق الذكر به دلايل خارج از اراده دانشجو ،وي موظف است با ارايه مدارك و مستندات مربوط و با هماهنگي مركز مشاوره  اين كارگاه را طبق برنامه مربوط بگذراند .

6-دانشجويان  پرديس هاي كشاورزي و منابع طبيعي و ابوريحان كه در كارگاه هاي برگزار شده مذكور شركت نكرده اند ، موظف هستند در كارگاههاي مذكور ثبت نام وشركت نمايند.

خواهشمند است دستور فرمايند ؛ اطلاعيه فوق در مكان هاي مناسب و قابل رويت همه دانشجويان مقاطع مذكور نصب العين گردد . بر اين اساس لازم است ساير اقدامات در نظر گرفته شده  در اداره آموزش در اسرع وقت به عمل آمده و نتيجه را با ارسال فرم هاي ثبت نام تكميل شده به مركز مشاوره دانشگاه بلافاصله اعلام نمايند .

--اطلاعيه.docx ...
--
فرم ثبت نام كارگاه.doc ...
--
جدول زمانبندي.docx ...