نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

تشکیل شورای آموزشی دانشگاه تهران دردانشکده جغرافیا

تشکیل شورای آموزشی دانشگاه تهران دردانشکده جغرافیا

جلسه شورای آموزشی دانشگاه تهران در روز سه شنبه تاریخ 21/9/96 از ساعت 14 الی16 در اتاق شورای دانشکده جغرافیا با حضور معاونت محترم آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر حسینی ، مدیرکل آموزش دانشگاه و معاونان آموزشی دانشکده های دانشگاه تهران برگزار گردید.

- جلسه با تلاوت کلام الله مجید شروع و در ادامه آقای دکتر ابراهیم مقیمی رئیس محترم دانشکده جغرافیا از معاونت محترم آموزشی دانشگاه وهمراهان ایشان برای حضور و برگزاری شورای آموزشی دانشگاه در دانشکده جغرافیا ، تشکر و قدردانی نمودند.

- در این نشست آقای دکتر مقیمی گزارشی از برنامه آینده دانشکده که اولویت آن تخریب ساختمان شماره 2 و3 و احداث ساختمان جدید برای دانشکده می باشد، ارائه نمودند.

- آقای دکتر حسینی معاون محترم آموزشی دانشگاه از ریاست محترم و نیز معاون آموزشی دانشکده جغرافیا به لحاظ برگزاری  جلسه شورای آموزشی دانشگاه  در دانشکده جغرافیا تقدیر نمودند. و نیز از تجمیع 11 گرایش در دوره کارشناسی علوم جغرافیایی، که می توان آن را یک طرح در سطح ملی نامید، تقدیر و تشکرکردند  و همچنین از معاونین محترم پردیس ها و دانشکده درجلسه درخواست نمودندکه از این طرح در برنامه ریزی درسی دانشکده های خود استفاده نمایند.

- در دنباله جلسه دستور کار شورای آموزشی دانشگاه مطرح و در مورد مباحث مطرح شده تصمیم گیری شد.

این جلسه در ساعت 16 خاتمه یافت.