نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون محترم اداری و مالی دانشگاه از دانشکده جغرافیا

جناب آقاي دكتر سيد حسين گلدانساز معاون محترم اداري و مالي دانشگاه تهران  در روز یکشنبه مورخ 5/11/1393 از دانشكده جغرافيا بازديد نمودند. در اين بازديد كه جناب آقاي دكترمهدي قاسميه مديركل محترم فني و پشتيباني دانشگاه نیز ايشان را همراهي  می کردند، از سالن چند منظوره دانشكده و بايگاني واحد آموزش بازديد به عمل آوردند. در ادامه در جلسه ای وضعیت كميت و كيفيت فضاي آموزشي و اداري دانشكده مورد بررسي قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید