نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد معاونت پژوهشي دانشگاه از دانشكده جغرافيا

روز دوشنبه 93/9/3 جناب آقای دكتر معصومی معاون محترم پژوهشی دانشگاه از دانشكده جغرافیا بازدید نموده و در جلسه شورای عمومی دانشكده نیز شركت خواهند نمود. گفتنی است كه در این بازدید، جناب آقای دكتردهقان مدير كل محترم برنامه ريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه  ایشان را همراهی می نمایند