نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولين جلسه خيرين دانشكده جغرافيا در تاريخ 26/3/95 در دانشكده جغرافيا تشكيل شد.

اولين جلسه خيرين دانشكده جغرافيا با درايت جناب آقاي دكتر نامي با شركت تعدادي از خيرين محترم و اعضاي هيات رئيسه دانشكده جغرافيا در تاريخ 26/3/95 تشكيل شد . در اين جلسه حمايت مالي براي ساخت ساختمان جديد دانشكده جغرافيا، حمايت مالي از دانشجويان فعال و نخبه، خريد تجهيزات آزمايشگاهي و حمايت مالي از فعاليتهاي بين الملل دانشكده مورد تاكيد قرار گرفت. همچنين قرار شد هيات امناي خيرين دانشكده در جلسه بعد انتخاب و فعاليت خود را رسما شروع نمايند