نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب دکتر حسینی به عنوان رئیس روابط عمومی

سلام علیکم،

احتراما، با عنایت به تعهد و تجربیات ارزنده حضرتعالی، بموجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی وپژوهشی، به مدت دوسال از تاریخ صدور این حکم ، به سمت رئیس  روابط عمومی دانشکده جغرافیا منصوب می شوید.
امید است با توکل به پروردگارمتعال وهمیاری همکاران دانشگاهی فرهیخته، مؤمن ومتعهد دانشکده در انجام وظایف محوله موفق ومؤید باشید.