نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب شایسته 3 کتاب از کتابهای اساتید دانشکده جغرافیا به عنوان 80 گنج دانشگاه تهران

 

1- جغرافياي خاكها " تاليف دكتر پرويز كردواني - چاپ آخر 1391،

2- ژئومورفولوژي شهري تاليف دكتر ابراهيم مقيمي 1391

3- سنجش از دور حرارتي و كاربردآني در علوم زمين تاليف دكتر كاظم علوي پناه 1390