نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضاء هیئت علمی گروه جغرافیای طبیعی

اعضاء هیئت علمی گروه جغرافیای طبیعی

دکتر حسین محمدی

مرتبه علمی: استاد

تخصص: آب و هواشناسی

 ایمیل:

اطلاعات تکمیلی

      

دکتر ابراهیم مقیمی

مرتبه علمی: استاد

تخصص: ژئومورفولوژی

ایمیلemoghimi@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

دکتر قاسم عزیزی

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: آب و هواشناسی

ایمیل: ghazizi@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

 

دکتر مجتبی یمانی

مرتبه علمی: استاد

تخصص: ژئومورفولوژی

ایمیلmyamani@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

دکتر منصور جعفربیگلو

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: ژئومورفولوژی و سنجش از دور

آدرس پست الکترونیک: mjbeglou@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

 

دکتر مهران مقصودی

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: ژئومورفولوژی

ایمیلmaghsoud@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

دکتر علی اکبر شمسی پور

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: اقلیم شناسی

ایمیلshamsipr@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

   

دکتر محمد زمانزاده

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: زمین شناسی

ایمیلzamanzadeh@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

دکتر سعید بازگیر

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: هواشناسی کشاورزی

ایمیلsbazgeer@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

دکتر ابوالقاسم گورابی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: ژئومورفولوژی

ایمیلgoorabi@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

دکتر مصطفی کریمی احمدآباد

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: اقلیم شناسی

ایمیلmostafakarimi.a@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

دکتر سید موسی حسینی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: مهندسی منابع آب- گرایش آب زیرزمینی

ایمیلsmhosseini@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

   

دکتر فرامرز خوش اخلاق

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: آب و هواشناسی

ایمیل: fkhosh@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

     دکتر شیرین محمدخان

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: علوم و فنون آبخیزداری

ایمیل:mohamadkh@ut.ac.ir 

اطلاعات تکمیلی