نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضاء هیئت علمی گروه جغرافیای سیاسی

اعضاء هیئت علمی گروه جغرافیای سیاسی

دکتر کیومرث یزدان پناه 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیای سیاسی

ایمیل: kyazdanpanah@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

       

دکتر سید عباس احمدی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیای سیاسی

ایمیل: abbas_ahmadi@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

دکتر حسن کامران

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: جغرافیای سیاسی

اطلاعات تکمیلی

 

دکتر محمدباقر قالیباف

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: جغرافیای سیاسی

ایمیل:mghalibaf@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

دکتر زهرا پیشگاهی فرد

مرتبه علمی: استاد

تخصص: جغرافیای سیاسی

ایمیل: sorour1334@yahoo.com

اطلاعات تکمیلی

 

دکتر رسول افضلی

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: علوم سیاسی

ایمیل: rafzali@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

دکتر مرجان بدیعی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیای سیاسی

ایمیل: mbadiee@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

   

دکتر بهادر زارعی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیای سیاسی

ایمیلb.zarei@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

  دکتر محمود واثق 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیای سیاسی

ایمیل:mahmoodvasegh@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

  دکتر یاشار ذکی 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیای سیاسی

ایمیل: yzaki@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی