نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضاء هیئت علمی گروه جغرافیای انسانی

اعضاء هیئت علمی گروه جغرافیای انسانی

 

دکتر سیدحسن مطیعی لنگرودی

مرتبه علمی: استاد

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایمیل: shmotiee@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

دکتر حسنعلی فرجی سبکبار

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: جغرافیای روستایی و GIS

ایمیل: hfaraji@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

دکتر کرامت الله زیاری

مرتبه علمی: استاد

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

آدرس پست الکترونیک: zayyari@ut.ac.ir

 اطلاعات تکمیلی

 

دکتر مجتبی قدیری

مرتبه علمی: استاد

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

آدرس پست الکترونیک: mghadiri@ut.ac.ir

 اطلاعات تکمیلی

 

دکتر فضیله دادور خانی

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

اطلاعات تکمیلی

 

دکتر محمدرضا رضوانی

مرتبه علمی: استاد

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایمیل: rrezvani@ut.ac.ir

 اطلاعات تکمیلی

   

دکتر فرانک سیف الدینی

مرتبه علمی: استاد

تخصص: شهرسازی

ایمیل: seifolddini_faranak@hotmail.com

اطلاعات تکمیلی

 

   

دکتر محمد سلمانی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایمیل: salmanim@voila.fr

اطلاعات تکمیلی

 

   

دکتر سیدعلی بدری

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایمیلsabadri@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

   

 

دکتر حسین حاتمی نژاد

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اطلاعات تکمیلی

 

   

دکتر علیرضا دربان آستانه

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایمیلastaneali@ut.ac.ir

 اطلاعات تکمیلی

   

دکتر احمد پوراحمد

مرتبه علمی: استاد

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

آایمیلapoura@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

   

دکتر سعید زنگنه شهرکی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ایمیل: saeed.zanganeh@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

   

دکتر محمدامین خراسانی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایمیلkhorasani_ma@ut.ac.ir

 اطلاعات تکمیلی

 

   

دکتر سیدعباس رجائی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ایمیل:sarajaei@ut.ac.ir

 اطلاعات تکمیلی