نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آرشيو نقشه هاي توپوگرافي و زمين شناسي

اين آرشيو شامل مجموعه اي از سري كامل نقشه هاي توپوگرافي پوشش سراسري ايران با مقياس هاي 1:50000و 1:250000 و همچنين نقشه هاي زمين شناسي پوشش سراسري ايران با مقياس هاي 1:100000 و 1:250000 و 1:500000 و نيز نقشه هاي موضوعي مي باشد كه دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي گروههاي آموزشي جهت دروس تخصصي خود از آنها استفاده مي كنند.