کتب اعضای هیات علمی گروه سنجش از دور و GIS

 

 

اساتید گروه سنجش از دور  و GIS(به ترتیب الفبا)

 

دکتر آراتومانیان

 

دکتر سید کاظم علوی پناه