معرفی

 

 

  

                                                               

 

 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی

 

 

 

درباره معاونت

 

 

معرفی:

 

- شرح وظایف: برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه امور آموزشی دانشکده و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی، سیاست گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم در جهت گسترش و ارتقاء کیفیت آموزشی و ارزیابی.

 

در راستای تحقق اهداف، مهم ترين وظيفه حوزه معاونت آموزشی دانشکده عبارتند از :

 1. فراهم سازی امکانات جذب هيأت علمی جديد با کيفيت مطلوب در دانشکده ، به منظور اصلاح شاخص دانشجو به استاد.
 2. برنامه ريزی و سياست گذاری برای استفاده بهينه از اعضای موجود هيأت علمی.
 3. زمينه سازی و تلاش در جهت ارتقای وضعيت تحصيلی دانشجويان در کليه مقاطع.
 4. توجه ويژه به شناسايی، هدايت و پرورش دانشجويان ممتاز.
 5. برگزاری جلسات شورای آموزشی و تحصيلات تکميلی و کميته های منتخب آنها.
 6. تلاش در زمينه به کارگيری روشهای نوين در آموزش.
 7. اجرای روند ارزشيابی اساتيد.
 8. تلاش در جهت هماهنگ سازی گروه ها در زمينه اجرای مقررات و آيين نامه های آموزشی .
 9. هدايت دانشکده در امر بازنگری متون و برنامه های درسی.
 10. برنامه ريزی و زمينه سازی گسترش دوره هاي دانشکده در مقاطع تحصيلات تکميلی.
 11. برنامه ريزی و زمينه سازی و تلاش در جهت بهينه نمودن دوره تحصيل دانشجويان در کليه مقاطع و جلوگيری از افزايش ظريب ماندگاری دانشجو.
 12. برنامه ريزی و سياست گذاری لازم در جهت ايجاد و افزايش انگيزه دانشجويان در پرداختن به فعاليت های تحصيلی و ارتقاء وضعيت تحصيلی آنها.