حوزه ریاست

 

 

 

دکتر کرامت الله زیاری

رئیس دانشکده

ایمیل:zayyari@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

دکترمجتبی قدیری

معاون اداری و مالی

ایمیلmghadiri@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

دکتر قاسم عزیزی

معاون پژوهشی وفناوری

ایمیل:ghazizi@ut.ac.ir

 اطلاعات تکمیلی

 

 

دکتر فرشاد امیراصلانی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

ایمیلamiraslani@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

دکترسید عباس احمدی

معاون دانشجویی و فرهنگی

ایمیل: abbas_ahmadi@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

 

 

دکترسعید حمزه

مشاور بین الملل دانشکده

 

ایمیل:saeid.hamzeh@ut.ac.ir  

                       اطلاعات تکمیلی

 

 

 دکتر منصور جعفر بگلو 

رئیس مؤسسه جغرافیا

ایمیل:mjbeglou@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

 عباس اسلامی

رئیس کتابخانه

 

ایمیل:aeslami77@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی