هیات رئیسه دانشکده هیات رئیسه دانشکده

 ریاست دانشکده

معاون اداری و مالی معاون پژوهشی معاون آموزشی   معاون دانشجویی

دکترکرامت اله زیاری

دکتر محمدرضا جلوخانی نیارکی دکتر قاسم عزیزی دکتر فرشاد امیر اصلانی دکتر سید عباس احمدی

 

مشاور بین الملل

ریاست موسسه جغرافیا رئیس روابط عمومی

دکتر سعید حمزه

دکتر منصور جعفربگلو دکتر حسین منصوریان