دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 688 نتیجه
از 35
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ابعاد سیاسی و امنیتی آمایش سرزمین 4802855 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 22 کیومرث یزدان پناه درو هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/02 (10:00 - 12:00)
آب و هوای ایران 4820077 2 کارشناسی جغرافیا 02 علی اکبر شمسی پور هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/03 (16:00 - 18:00)
آب و هوای ایران 4820077 2 کارشناسی جغرافیا 01 فرامرز خوش اخلاق هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/03 (14:00 - 16:00)
اصول و روشهای آمایش سرزمین 4820068 2 کارشناسی جغرافیا 03 علی حسینی هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/25 (16:00 - 18:00)
اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای 4820067 2 کارشناسی جغرافیا 01 زهرا ترکاشوند هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/03 (14:00 - 16:00)
اصول و روشهای مطالعات ناحیه ای 4820083 2 کارشناسی جغرافیا 03 فرشاد امیراصلانی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (14:00 - 16:00)
اصول و فیزیک سنجش از دور 4803202 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 33 مجید کیاورز مقدم هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/26 (13:00 - 15:00)
اصول و فیزیک سنجش از دور 4803202 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 31 سیدکاظم علوی پناه هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/26 (13:00 - 15:00)
آمار پیشرفته 4802539 2 کارشناسی جغرافیا 04 سعید بازگیر هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (08:00 - 10:00)
آمار پیشرفته 4802539 2 کارشناسی جغرافیا 02 علیرضا دربان استانه هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00)
آمایش دفاعی فضای ملی با تاکید بر مناطق مرزی 4802550 2 کارشناسی جغرافیا 04 بهادر زارعی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/30 (14:00 - 16:00)
آمایش و سازماندهی سیاسی فضا 4804025 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 19 رسول افضلی هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/26 (08:00 - 10:00)
برنامه ریزی کاربری اراضی شهر 4802286 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 22 کرامت اله زیاری هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/29 (08:00 - 10:00)
برنامه ریزی کاربری اراضی شهر 4802286 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 24 کرامت اله زیاری هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/29 (13:00 - 15:00)
برنامه ریزی گردشگری روستایی 4802171 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 22 فضیله دادور هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/02 (08:00 - 10:00)
برنامه ریزی گردشگری نواحی روستایی و عشایری 4802828 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 32 مجتبی قدیری معصوم هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/25 (10:00 - 12:00)
برنامه ریزی گردشگری نواحی شهری 4802832 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 32 حسین حاتمی نژاد هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) 1397/10/23 (13:00 - 15:00)
برنامه ریزی و سازماندهی زیست بوم های عشایری 4802751 2 کارشناسی جغرافیا 01 سیدعلی بدری هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/02 (14:00 - 16:00)
برنامه ریزی و طراحی کالبدی روستا 4802753 2 کارشناسی جغرافیا 02 علیرضا دربان استانه هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/25 (14:00 - 16:00)
تبیین اندیشه ها، نظریه ها و رویکردهای توسعه روستایی 4802191 2 دکتری جغرافیا 37 سیدحسن مطیعی لنگرودی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 688 نتیجه
از 35