کارشناسی ارشد آب و هوا شناسی

فهرست دانشجویان ارشد آب و هواشناسی

سال ورودی

نام و نام خانوادگی

گرایش

ایمیل

زمینه پژوهشی

91-92

آزاده یداللهی

کاربردی

a_yadolahi68@yahoo.com

طراحی اقلیمی بازار

91-92

عرفان مومن پور

کاربردی

erfanmomenpour@ut.ac.ir

اقلیم کشاورزی

91-92

ابوذر صمدی

کاربردی

aboozrhampa69@gmail.com

خشکسالی هواشناسی

91-92

محمد آبادی

کاربردی

mamad_abadi@yahoo.com

مدل­سازی

91-92

محمد هاشم­زاده

کاربردی

m_hashemzade@ut.ac.ir

باد 120 روزه سیستان

91-92

ملیحه رجبی

کاربردی

rajabiebgha@ut.ac.ir

 

91-92

زینب کرمی

کاربردی

zkarami@ut.ac.ir

آثار ریزگردها بر سلامت

91-92

نصرت حواسی

کاربردی

n_havasi@ut.ac.ir

اقلیم کشاورزی

92-93

رقیه اسمعلی زاده

شهری

r.esmaalizade@ut.ac.ir

تحلیل فضایی جزیره گرمایی شهر

92-93

اعظم احمدی

شهری

azamahmadi70@yahoo.com

 

92-93

احسان نوایی

شهری

ehsan.navaei@yahoo.com

 

92-93

مریم روزبهانی

شهری

m.ruzbahani@ ut.ac.ir

 

92-93

اکبر یاسیان

شهری

Yassian21@ut.ac.ir

 

92-93

احمدرضا همتی

شهری

ar.hemmati@gmail.com

 

92-93

حسن جعفری

شهری

Jafarihassan48@yahoo.com

 

92-93

زهرا نظری

شهری

z.nazari92@ut.ac.ir

 

92-93

الهام شاهی

شهری

Shahi.geo1388@ymail.com

 

92-93

فهیمه نوروزی

سینوپتیک

fahime260@yahoo.com

 

92-93

احمد طاها الکیجی

سینوپتیک

ahmadtaha1986@yahoo.com

 

92-93

سهیلا رضایی

سینوپتیک

Soheila.r1369@gmail.com

نسیم دریای خزر

92-93

مهناز جعفری

سینوپتیک

m.jafari1987@gmail.com

 

92-93

صنم کوهی

سینوپتیک

Tanhatarin416@yahoo.com

 

92-93

مهرداد محمد مرادیان

سینوپتیک

mehrdadmoradian@yahoo.com

 

92-93

مجید برازش

سینوپتیک

barazaesh.majid@gmail.com

 

92-93

عبدالرضا زندی

سینوپتیک

Abr.zandi@yahoo.com

 

92-93

نعمت احمدی

سینوپتیک

ahmadinem@gmail.com

 

93-94

وحید صفاری

ماهواره­ای

v.saffari@ut.ac.ir

 

93-94

عاطفه شیخ زاده

سینوپتیک

atefehsheikhzadeh@yahoo.com

 

93-94

سوسن حیدری

ماهواره­ای

Heidari.s@ut.ac.ir

 

93-94

مریم عدالت مقدم

سینوپتیک

maryamedalatmoghad@yahoo.com

 

93-94

سبا اسداله

ماهواره­ای

Asadolah_saba@yahoo.com

 

93-94

مرضیه جوانمرد

سینوپتیک

marziehjavanmard@yahoo.com

 

93-94

انور سینگله

کشاورزی

a.singeleh@ut.ac.ir

 

93-94

دانا رستمی

ماهواره­ای

d.rostami@ut.ac.ir

 

93-94

نرگس وحدتی

ماهواره­ای

Vahdati_narges@yahoo.com

 

93-94

اعظم میرزایی

کشاورزی

Mirzaee.aazam@gmail.com

 

93-94

مهری حسینی

سینوپتیک

Mehraban.hoseini@gmail.com

 

93-94

معصومه عباس زاده

سینوپتیک

g.abbaszadeh7@gmail.com

 

 

کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی

-

کارشناسی ارشد مخاطرات محیطی

-

فهرست دانشجویان ارشد مخاطرات محیطی

سال ورودی

نام و نام خانوادگی

گرایش

ایمیل

زمینه پژوهشی

92-91

مهدیه حاتمی

مخاطرات انسانی

 

 

92-91

فاطمه قربانی

مخاطرات انسانی

f.ghorbani@ut.ac.ir

مدیریت آلودگی هوا

92-91

سعیده کمندلو

مخاطرات انسانی

s.kamandlo.gnh@gmail.com

راههای کاهش تولید کربن

92-91

شیوا سیدی

مخاطرات انسانی

 

 

92-91

هدی عدالت یار

مخاطرات انسانی

 

 

92-91

هادی محمد مرادی

مخاطرات انسانی

 

 

92-91

سارا حاتمی

مخاطرات انسانی

 

 

92-91

مهناز رضایی

مخاطرات انسانی

 

 

92-91

یاور علی نیا

مخاطرات انسانی

 

 

92-91

زینب ولی زاده

مخاطرات انسانی

 

 

92-91

زهرا لباف پور

مخاطرات انسانی

 

 

92-91

معصومه محمدزاده

مخاطرات طبیعی

msh.mohamadzadeh@yahoo.com

وارونگی دمای شهری

92-91

زینب سروی

مخاطرات طبیعی

 

 

92-91

منا نامداری

مخاطرات طبیعی

 

 

92-91

زهرا محمدی

مخاطرات طبیعی

 

 

92-91

نگار نمدمال

مخاطرات طبیعی

 

 

92-91

صدیقه داوودی

مخاطرات طبیعی

 

 

92-91

آرش کرمی

مخاطرات طبیعی

 

 

92-91

احمد فواضلی

مخاطرات طبیعی

 

 

92-91

حسن بهتویی

مخاطرات طبیعی

 

 

92-91

زینب السادات حسینی

مخاطرات طبیعی

 

 

92-91

اعظم خیرآبادی

مخاطرات طبیعی

 

 

92-91

نوشین سلیمانی

مخاطرات طبیعی

 

 

92-91

مهدیس خرم

مخاطرات طبیعی

 

 

92-93

محیا حمزه ای

مخاطرات طبیعی

mahya_hamzeiy@ut.ac.ir

 

92-93

مجید خان­محمدی

مخاطرات طبیعی

Khanmohammadi.majid@gmail.com

 

92-93

مهین سرداری

مخاطرات طبیعی

mahinsadari@yahoo.com

 

92-93

سمیه علی پور

مخاطرات طبیعی

s.alipoor90@yahoo.com

 

92-93

سعید قنبرپور

مخاطرات طبیعی

saeidghanbarpour@gmail.com

 

92-93

معصومه معتمدی

مخاطرات طبیعی

masume.motamedi@ut.ac.ir

 

92-93

موسی منصوری

مخاطرات طبیعی

mansorymoosa@gmail.com

 

92-93

فاطمه کیارستمی

مخاطرات طبیعی

kiaroostamif@gmail.com

 

92-93

خدیجه محمدی

مخاطرات طبیعی

 

 

92-93

نفیسه اشتری

مخاطرات انسانی

n.ashtari@ut.ac.ir

 

92-93

معصومه رضایی نژاد

مخاطرات انسانی

rezaeenejad@ut.ac.ir

 

92-93

محسن شیخ زاده

مخاطرات انسانی

sheikhzadeh@ut.ac.ir

 

92-93

فریده عراقیان رامسی

مخاطرات انسانی

araghiyan_fa@yahoo.com

 

92-93

مریم کمری بیدکرپه

مخاطرات انسانی

maryamkamari@ut.ac.ir

 

92-93

روژین محمدی سراب

مخاطرات انسانی

rozhinmohammadi@ut.ac.ir

 

92-93

هما واعظی ساریخانلو

مخاطرات انسانی

homavaezi@yahoo.com

 

93-94

منا حاج حسنی

مخاطرات انسانی

monahajihasani@gmail.com

 

93-94

علی رضایی

مخاطرات انسانی

alirezayi@ut.ac.ir

 

93-94

هادی عاقلی مقدم

مخاطرات انسانی

h.moghaddam47@yahoo.com

 

93-94

غزاله عظیم­پور

مخاطرات انسانی

ghazaleazimpour@gmail.com

 

93-94

هدیه فخراور

مخاطرات انسانی

h.fakhravar@ut.ac.ir

 

93-94

یوسف هاشمی جمعه

مخاطرات انسانی

        uhj1363@gmail.com

 

93-94

مرتضی جاهدناوخی

مخاطرات طبیعی

mih1370@gmail.com

 

93-94

هدیه سلطانپور

مخاطرات طبیعی

soltanpourhedie@gmail.com

 

93-94

کتایون طیبی

مخاطرات طبیعی

tayebi.katayoun@ut.ac.ir

 

93-94

حسین علیرضایی

مخاطرات طبیعی

alirezaeivf@gmail.com

 

93-94

مهدی فرهودی

مخاطرات طبیعی

mehdifarhodi93@gmail.com

 

93-94

فرهاد قراباغی

مخاطرات طبیعی

f.gharahabaghi@ut.ac.ir

 

93-94

احمد صمدی

مخاطرات طبیعی

samadia97@yahoo.com