گروه جغرافیایی انسانی گروه جغرافیایی انسانی

 

 

دکتر احمد پوراحمد

مرتبه علمی: استاد

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ایمیلapoura@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

 

دکتر سیدحسن مطیعی لنگرودی

مرتبه علمی: استاد

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایمیلshmotiee@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

دکتر کرامت الله زیاری

مرتبه علمی: استاد

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

آدرس پست الکترونیک: zayyari@ut.ac.ir

 اطلاعات تکمیلی

 

دکتر مجتبی قدیری

مرتبه علمی: استاد

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

آدرس پست الکترونیک: mghadiri@ut.ac.ir

 اطلاعات تکمیلی

 

 

دکتر حسین حاتمی نژاد

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اطلاعات تکمیلی

 

 

 

دکتر محمدرضا رضوانی

مرتبه علمی: استاد

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و گردشگری

ایمیل: rrezvani@ut.ac.ir

 اطلاعات تکمیلی

 


 

 

 

 

 دکتر فضیله دادور خانی

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

اطلاعات تکمیلی

 

 

 

 

 

 

دکتر سعید زنگنه شهرکی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ایمیل: saeed.zanganeh@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

 

 

 

 

 دکتر سیدعلی بدری

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایمیلsabadri@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

 

 

 

 

دکتر سیدعباس رجائی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ایمیل:sarajaei@ut.ac.ir

 اطلاعات تکمیلی

 

 

 

 

دکتر حسنعلی فرجی سبکبار

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: جغرافیای روستایی و GIS

ایمیلhfaraji@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

 

 دکتر حسین منصوریان

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ایمیل: H.Mansourian59@ut.ac.i

 

اطلاعات تکمیلی:-

 

 

 

دکتر محمد سلمانی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایمیلsalmanim@voila.fr

اطلاعات تکمیلی

 

 

 

 دکتر زهرا ترکاشوند

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایمیل:ztorkashvand@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

 

 

 دکتر علیرضا دربان آستانه

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایمیلastaneali@ut.ac.ir

 اطلاعات تکمیلی

 

 دکتر علی حسینی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ایمیل: a.hosseini@ut.ac.ir

 اطلاعات تکمیلی:-

 

 

دکتر محمدامین خراسانی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایمیلkhorasani_ma@ut.ac.ir

 اطلاعات تکمیلی