دکتر ابراهیم مقیمی

مرتبه علمی: استاد

تخصص: ژئومورفولوژی و مخاطره شناسی

ایمیلemoghimi@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

دکتر حسین محمدی

مرتبه علمی:استاد

تخصص:آب و هواشناسی کشاورزی

ایمیل:hmmohammadi@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی:---

دکتر ابوالقاسم گورابی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: ژئومورفولوژی و سنجش از دور

ایمیلgoorabi@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

دکتر شیرین محمدخان

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: علوم و فنون آبخیزداری

ایمیل:mohamadkh@ut.ac.ir 

اطلاعات تکمیلی

خانم دکتر معصومه مقبل

مرتبه علمی:استادیار 

تخصص:رشته آب و هواشناسی شهری

ایمیل:Moghbel@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

 

 

 

دکتر قاسم عزیزی

مرتبه علمیدانشیار

تخصصآب و هواشناسی سینوپتیک و دیرینه

ایمیل: ghazizi@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

دکتر مجتبی یمانی

مرتبه علمیاستاد

تخصصژئومورفولوژی ساحلی و یخجالی

ایمیلmyamani@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

دکتر فرامرز خوش اخلاق

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: آب و هواشناسی سینوپتیک

ایمیل: fkhosh@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

دکتر علی اکبر شمسی پور

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: آب و هواشناسی و سنجش از دور

ایمیلshamsipr@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

دکتر سید موسی حسینی

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: مهندسی منابع آب- گرایش آب زیرزمینی

ایمیلsmhosseini@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

خانم دکتر مهرنوش قدیمی

مرتبه علمی:استادیار

تخصص:رشته ژئومورفولوژی، تخصص جنبی، منابع طبیعی

ایمیل:ghadimi@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

 

 

دکتر منصور جعفربیگلو

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: ژئومورفولوژی و سنجش از دور

آدرس پست الکترونیکmjbeglou@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

دکتر مهران مقصودی

مرتبه علمیدانشیار

تخصصژئومورفولوژی کوارترنری

ایمیلmaghsoud@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

دکتر محمد زمانزاده

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: زمین شناسی

ایمیلzamanzadeh@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

دکتر سعید بازگیر

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: هواشناسی کشاورزی

ایمیلsbazgeer@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

دکتر مصطفی کریمی احمدآباد

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: اقلیم شناسی دینامیک

ایمیلmostafakarimi.a@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی